Verouderde browser. Houd voor een betere ervaring je browser up to date.

Privacy Policy

Data Protection Notice van Aertssen Group en alle met haar verbonden vennootschappen*

1. Inleiding

Aertssen Group nv met maatschappelijke zetel te Laageind 91, 2940 Stabroek, BELGIE en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0423 833 976 alsook de met haar verbonden vennootschappen* hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers, leveranciers/dienstverleners en anderen beschermen tegen onder meer verlies, datalekken, onterechte toegang of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u als klant, onderaannemer, leverancier/dienstverlener of geïnteresseerde door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

2. Toepassingsgebied

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren zoals bijvoorbeeld antwoorden op aanvragen en het bezorgen van nuttige informatie betreffende onze werking.

3. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

Aertssen Group nv, met maatschappelijke zetel te Laageind 91, 2940 Stabroek, BELGIE en met ondernemingsnummer 0423 833 976 alsook de met haar verbonden vennootschappen, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”).

Voor meer informatie in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren op dataofficer@aertssen.be.

4. Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee:

uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer, CV en profielfoto).

Wanneer u gebruik maakt van onze website, sociale media of met ons communiceert via telefoon, e-mail, fax of ander digitaal communicatiekanaal, verzamelen wij volgende persoonsgegevens:

 • de basisidentiteitsgegevens die u ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;
 • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie u correspondeert, datum en tijd, enz.);
 • technische informatie in verband met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
 • informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u surft, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een pagina bezoekt.
 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer), of gevoelige persoonsgegevens (klokkenluidersregeling). Deze gevoelige gegevens zullen een verhoogde bescherming krijgen in overeenstemming met de GDPR regelgeving.
Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

5.1 Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en “direct marketing” activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

5.2 Gegevens van leveranciers/dienstverleners en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers/dienstverleners en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/dienstverleners/onderaannemers, de boekhouding en “direct marketing” activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt.

Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3 Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten en leveranciers/dienstverleners/onderaannemers verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

De persoonsgegevens die wij middels de website verzamelen hebben als doeleinde:

 • de inhoud van en de algemene ervaring op de website en social media pagina's te verbeteren, waarvoor we ons beroepen op ons gerechtvaardigd belang om onze bezoekers een interessante online ervaring te kunnen bieden;
 • malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen, waarvoor we ons beroepen op ons gerechtvaardigd belang om onze online aanwezigheid veilig te houden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. De persoonsgegevens die via de website gegenereerd worden, worden een (1) jaar bewaard.

Hoelang wij uw persoonlijke gegevens bijhouden, verschilt op basis van de context van de verleende diensten en activiteiten, van onze wettelijke verplichtingen of tijd nodig voor het afhandelen van uw aanvraag. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiodes:

 • Hoelang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze diensten en activiteiten te verlenen?
 • Zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?
 • Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode?
 • Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om uw persoonlijke gegevens te bewaren?

Aertssen Group nv bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig is voor de doeleinden in deze Data Protection Notice. Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, verwijderen we ze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.

7. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een wettelijke rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot onze Data Officer via het nummer 03/ 561 00 20 of via e-mail: dataofficer@aertssen.be.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Verwerkers en doorgiften aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals o.a. maar niet limitatief : IT-leverancier, boekhouder, revisor, verzekeraar, juridische adviseurs, consultants, externe partijen voor optimalisatie en ondersteuning van onze dienstverlening, evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) persoonsgegevens verwerken. Als er een doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte zou plaatsvinden, zullen wij voldoende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bijvoorbeeld door het afsluiten van een overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen zoals opgesteld door de Europese Commissie) en/of door een TIA (transfer impact assessment) uit te voeren.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt. Om een passend beveiligingsniveau te garanderen sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met derde partijen.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan “direct marketing” bureaus of gelijkaardige dienstverleners.

9. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Aertssen Group nv en/of de met haar verbonden vennootschappen aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. Wijzigbaarheid

Aertssen Group nv behoudt zich het recht voor om deze Data Protection Notice steeds te wijzigen. Deze Data Protection Notice werd laatst gewijzigd op 03/12/2021.

11. Cookies

Aertssen Group nv maakt op deze website gebruik van ‘cookies’: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Voor informatie over welke cookies gebruikt worden, wat ze doen en hoe u ze kunt uitschakelen, verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

12. Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met onze Data Officer op het nummer 03/561 00 20, hetzij per post naar Aertssen Group nv ter attentie van de Data Officer, Laageind 91, 2940 Stabroek, BELGIE of per e-mail aan: dataofficer@aertssen.be.

* waaronder o.a., zonder limitatief te zijn, de volgende vennootschappen worden verstaan: Aertssen Infra nv, Aertssen Kranen nv, Aertssen Transport nv, Aertssen Infra Sud nv, Aertssen services nv, Aertssen Industrial Services nv, Aertssen Logistics nv, Shipit Terminal nv, Michielsens nv, Imasfin nv, Aertssen Machinery Services Ldt, Smeyers nv, Van Rooy bv.