Verouderde browser. Houd voor een betere ervaring je browser up to date.

Disclaimer

Deze website is eigendom van Aertssen

Contactgegevens: Aertssen Group nv, Laageind 91, B-2940 Stabroek, T +32 (0)3 561 09 21, F +32 (0)3 561 09 59, website@aertssen.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden en verbindt deze zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Een “gebruiker” in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is eenieder die onze website bezoekt en gebruikt om informatie op te halen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, kleurencombinatie, handelsnaam, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, foto’s, teksten, beelden e.d. is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Aertssen Group nv en de met haar verbonden vennootschappen (hierna “Aertssen” genoemd) en/of rechthoudende derden. Deze mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij hiervoor reproductierechten worden verleend.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Aertssen, haar directie en medewerkers (verderop vertaald als 'We') leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zullen we de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. We kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. We geven geen garanties voor de goede werking van de website en we kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

We kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Bescherming van Persoonsgegevens
We hechten belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de website.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage, correctie en wissing van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis een overzicht bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist of niet volledig zouden zijn.

De gebruiker kan zich, gratis en op aanvraag, verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe kan de gebruiker zich richten tot website@aertssen.be

We kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van 'cookies'
Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Voor meer informatie kunt u onze Cookie Policy consulteren op de website.

Diverse bepalingen
Aertssen behoudt de vrijheid om de website te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.

In geval van een geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie of aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.